ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.1. TravelLeaders.xyz е портал, предоставящ туристическа информация и услуга за публикуване на коментари под статия.
Всяко лице, което е заредило на браузъра си TravelLeaders.xyz или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с общите условия и ако лицето не желае да ползва услугите на TravelLeaders.xyz, следва незабавно да напусне сайта.
Чл.2. TravelLeaders.xyz предoставя подбрани предложения за турически екскурзии, хотели, самолетни билети от трети източници. Резервацията на такива през линк от сайта може да генерира комисионна за нас.

Чл.3. Използването на сайта TravelLeaders.xyz обвързва посетителите с настоящите общи условия.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.3. (1) TravelLeaders.xyz предоставя собствена информация, информация от публични източници, както и информация, която има право да предоставя въз основа на споразумение с други медии.
(2) Информацията, публикувана от TravelLeaders.xyz се основава на принципите на обективност, достоверност и своевременност, проверка на източниците и представяне на различните гледни точки.
(3) Новините публикувани от TravelLeaders.xyz са разпределени в различни категории. С оглед улеснение при търсенето, всяка новина е обозначена с ключови думи.
(4) TravelLeaders.xyz предоставя възможност за безплатен и пълен достъп до секциите на сайта

Чл.4. (1) TravelLeaders.xyz дава възможност на посетителите да публикуват коментар под статия.
(2) Посетителите поместили информационно съдържание, включително съдържание, защитено като интелектуална собственост, се съгласяват и го предоставят безвъзмездно на TravelLeaders.xyz. Отстъпеното право е неизключително, за неограничена територия, за неопределен период от време.
(3) Посетителите на TravelLeaders.xyz внимателно подбират и преценяват дали информацията, които желаят да публикуват е приемлива и не нарушава каквото и да са защитими от закона права, включително право на интелектуалната собственост.
(4) TravelLeaders.xyz не толерира коментари на латиница.

Чл.5. (1) Посетителите на TravelLeaders.xyz се задължават да спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство.
(2) Посетителите се съгласяват, че TravelLeaders.xyz не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваното от посетители в сайта съдържание. TravelLeaders.xyz има право да следи публикуваното от посетители съдържание, но няма задължение да следи за това постоянно, нито има задължение да следи дали поместваната информация е защитена от закона, дали е вярна и достоверна.

Чл.6. Посетителите на TravelLeaders.xyz се съгласяват, че ползването на сайта е свързано със записване cookies/„бисквитки” на устройствата от които ползват сайта, като се съгласяват за това.

Чл.7. (1) Всяко използване на материали от сайта TravelLeaders.xyz от други медии следва да бъде придружено от изрично позоваване и линк (хипервръзка) към адреса във TravelLeaders.xyz, откъдето материалът е копиран. Извън описания случай се забранява по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на TravelLeaders.xyz, освен ако не става въпрос за лична употреба.
(2) TravelLeaders.xyz не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваните информационни материали.

Чл.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на TravelLeaders.xyz, за да:

1) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

2) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

3) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на TravelLeaders.xyz , както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

4) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание.

5) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване) ;

6) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна.

7) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

8) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

9) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители

10) да не нарушават права и интереси на TravelLeaders.xyz и на трети лица и да не извършват злонамерени действия. „Злонамерени действия“ по смисъла на настоящите общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на сайта и/или на съдържанието на сайта. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, публикуване на материали на сайта, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайта и възможността на останалите потребители да ползват сайта, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.9 TravelLeaders.xyz си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там. Посетителите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.10. Всички възникнали спорове в отношенията между посетителите на сайта TravelLeaders.xyz по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са актуализирани на 22.05.2023 година.

Адрес на администратора и поддържащия екип: admin@TravelLeaders.xyz